Verksamhetsberättelse 2020

 

 

 

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

För Ystads Segelfartygsförening 2019

 

 

Möten

 

Ordinarie årsmöte hölls i Östra koloniträdgårdens samlingslokal. 14 mars 2019

 

Styrelsen

Styrelsen har under 2018 haft följande sammansättning

Ordförande                                    Pelle Olsson

V. ordförande          Lars Bruzelius

Kassör                                                                                       Rune Sörensson

Sekreterare                                   Anita Engdahl Johansson

Ledamot                                                              Björn Dahlberg

Ledamot                                                              Lars Christersson

Ledamot                                                              Thomas Svensson tillika Huvudskeppare.

Suppleant                                                            Christer Rosenqvist

Suppleant                                                            Lennart Lindgren

Suppleant                                                            Sven Åke Hallberg.

 

Styrelsesammanträden.

 

Styrelsen har under 2019 haft 5 st protokollförda sammanträden.

Utöver dessa har flera arbetsmöten hållits ombord såsom Skepparmöten och möten i arbetsutskotten. Dessa möten protokollförs normalt inte men stöds av minnesanteckningar och To-Do-listan.

 

Revisorer.

 

Rune Nilsson och Jockum Krook harr varit ordinarie revisorer.

Revision har utförts i enlighet med föreningens stadgar.

 

Valberedning.
Valberedningen har utgjorts av Anita Johansson, Bosse Hegart, Gert Johansson och Pelle Olsson

 

Medlemsantal.

 

År 2019 uppgick medlemsantalet till ca 125 betalande adresser.

Medlemsregistret revideras efterhand som nya och ändrade uppgifter kommer till.

Under 2019 fattades beslut om att försöka införskaffa ett modernt redovisningssystem som även innehåller ett kundregister, vilket skall tas i drift under 2020.

 

Årsavgift 2019.

 

Medlemskap juridisk person                                                                        1000 kr

Familjemedlemskap                                                                                                                                                400 kr

Enskilt medlemskap                                                                                                                                               200 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år                    50 kr

 

Riksorganisationer

 

Föreningen har under året varit ansluten till:

Sveriges Segelfartygsförbund, fartygsombud, Pelle Olsson

Sail Training Association of Sweden               ombud via Sveriges Segelfartygsförbund.

Arbetsam, (Sveriges arbetslivsmuseum)

 

Galeasen Helene, underhåll och förbättringar.

Förutom det löpande arbetet med att hålla fartyget sjövärdigt och ”good looking”

Har vi renoverat ankarspelet, reviderat och dokumenterat all el i skepparhytten, installerat det nya navigationssystemet, som fått en flott kapp på taket till skepparhytten. Vidare har vi renoverat styrbords toalett. Ersatt ”balkongräcket” på poppen med ett mer tidsenligt. 1000 tals frivilliga arbetstimmar! Den planerade renoveringen av mesanmasten har p.g.a en rad omständigheter skjutits på framtiden.

(Hanteras av Underhållsutskottet).

 

Säkerhet, rutiner, utbildning.

Egenkontroll enligt Transportstyrelsens bestämmelser för Nationell sjöfart har införts och tillämpades för första gången under 2018 och systemet har tillämpats och vidareutvecklats under 2019.
(Hanteras av Säki-utskottet.

 

Genomförda seglingar under 2019

Vi har lämnat kaj med passagerare 80 gånger och besökt följande hamnar

Stralsund, Malmö (Dockan), Limhamn, Dragör, Köpenhamn, Kalundborg, Svendborg Marstal, Köge Trelleborg, Simrishamn. o..s..v.

 

Aktiviteter i Ystad.
Vi har genomfört våra traditionella kvällsseglingar under juli, den bejublade piratseglingen, fest på kajen samt nationaldagsfirandet,

Seglationssäsongen 2019 har varit mycket lyckosam, 1500 personer har seglat med oss och ytterligare ca 2000 personer har varit ombord då vi haft öppet skepp i olika hamnar.

 

Marknadsföring.

Vi fortsätter med att vara synliga på olika sociala medier och vår hemsida uppdateras regelbundet. På Facebook är vi aktiva som Galeasen T/S Helene som i dagsläget har ca 250 följare.

 

Incidenter

Vi har under årets seglation haft två person incidenter dock utan allvarligare konsekvenser för de drabbade. En av dessa berodde på ett tekniskt fel och det andra av ett personligt misstag.
Natten mellan 5-6 december drabbades vi av en för fartyget allvarlig olycka och Helene ligger sedan den incidenten på varv i Skilling. Hamnen i Ystad är under ombyggnad och de konsekvenser det fått för vattenflödet och sjöhävningen i hamnen var inte förutsägbart. Helene låg väl och beprövat förtöjd på sin vinterförtöjningsplats, men den kraftiga sjöhävningen gjorde att en akterförtöjning brast och fartyget drev framåt på spring och förförtöjning. För över var en bogserbåt förtöjd och Helene törnade in i den. Efter rådigt ingripande och hårt arbete lyckades våra mannar, med hjälp av en bogserare få henne tillbaka på plats: Så snart vädret medgav flyttades hon till Skillinge för reparationer. Skadorna täcks av vår försäkring, förutom självrisken som kostat oss 80.000:- kr.

 

Drogpolicy.
Inget att rapportera, utöver att den tillämpas.

 

Sponsorer.

Föreningen har även detta år haft gott stöd från bl.a. Ystad Hamn och Logistik AB, Sparbanken Syd, Ystad Kommun, Turistbyråerna Ystad Österlen, Arbetsam samt Riksantikvarieämbete. De senare beviljade oss anslag för renovering av mesanmasten med170 000 kr.

 

Ungdomsverksamhet.

Scouterna i Ystad har varit behjälpliga med riggningen och haft ett läger vid kaj och för de yngsta har vi arrangerat piratseglingar i Ystad och Limhamn.

 

Slutord.
Under 2019 var Helene en tursam skuta i 11 månader och 5 dagar, förtöjnings skadan, även om också den incidenten slutade lyckligt. Sammantaget var 2019 ett framgångsrikt år för oss.

 

Stort tack till alla som varit med och skapat framgången. Alla i besättningarna, alla ni som bidraget med arbetstimmar för underhåll och reparationer, sponsorer, stödmedlemmar, betalande passagerare och alla ni andra som stödjer det seglande K-märkta kulturarvet., galeasen T/S Helene.

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året.

 

 

Pelle Olsson                                                                              Rune Sörensson                                     Lars Bruzelius           

 

 

 

Björn Dahlberg                                                                                               Anita Johansson                           Thomas Svensson


Lars Christersson.

Verksamhetsberättelse 2018

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

För Ystads Segelfartygsförening 2018

 

 

Möten

Ordinarie årsmöte hölls i Sjövärnskårens lokal vid småbåtshamnen i Ystad den 27 mars 2018.

 

Styrelsen

Styrelsen har under 2018 haft följande sammansättning

Ordförande                       Pelle Olsson

V. ordförande                   Lars Bruzelius

Kassör                              Rune Sörensson

Sekreterare                      Anita Engdahl Johansson

Ledamot                           Björn Dahlberg

Ledamot                           Rune Nilsson

Ledamot                           Thomas Svensson tillika Huvudskeppare.

Suppleant                         Christer Rosenqvist

Suppleant                         Lennart Lindgren

Suppleant                         Jörgen Hellberg

 

Styrelsesammanträden.

Styrelsen har under 2017 haft 8 st protokollförda sammanträden.

Utöver dessa har flera arbetsmöten hållits ombord såsom Skepparmöten och möten i arbetsutskotten. Dessa möten protokollförs normalt inte men stöds av minnesanteckningar.

 

Revisorer.

Linda Mårtensson och Lars Christersson har varit ordinarie revisorer.

Revision har utförts i enlighet med föreningens stadgar.

Valberedning.

Valberedningen har utgjorts av Anita Johansson, Bosse Hegardt, Gert Johansson och Pelle Olsson.

Medlemsantal.

År 2018 uppgick medlemsantalet till ca 200 betalande adresser.

Medlemsregistret revideras efterhand som nya och ändrade uppgifter kommer till.

Under 2018 fattades beslut om att införskaffa ett modernt redovisningssystem som även innehåller ett kundregister, vilket skall tas i drift under 2019.

 Årsavgift 2018.

Medlemskap juridisk person                       1000 kr

Familjemedlemskap                                    400 kr

Enskilt medlemskap                                     200 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år               50 kr

Riksorganisationer

Föreningen har under året varit ansluten till:

Sveriges Segelfartygsförbund, fartygsombud Christer Rosenqvist.

Sail Training Association of Sweden ombud via Sveriges Segelfartygsförening.

Galeasen Helene,underhåll och förbättringar.

Förutom det löpande arbetet med att hålla fartyget sjövärdigt och ”good looking”.

Har:

- Skeppsbåten fått en komplett ansiktslyftning.

- Huvudankaret bytts mot ett mindre, hanterbart.

- En fullständig renovering av styrbords VC påbörjats.

- Ett byte till modern navigationsutrustning påbörjats och samtidigt byts,”saneras” elförsörjningen till skepparhytten.
Hanteras av UNDERHÅLLS-UTSKOTTET/ SÄKI.

Säkerhet, rutiner, utbildning.

Egenkontroll enligt Transportstyrelsens bestämmelser för Nationell sjöfart har införts och tillämpades för första gången under 2018.
Strukturerad och obligatorisk förtrogenhetsutbildning har införts och genomförts, i utbildningarna har även hjärtlungräddning ingått liksom säkerhet vid arbete på hög höjd.

Hanteras av SÄKI-UTSKOTTET.

Genomförda Seglingar .

Under säsongen har vi genomfört så när 60 seglingar där ca 1200 personer, varav ca. 250 barn fått andas sjöluft ombord, besättningarna oräknade. Av seglingarna har ca hälften varit charter-seglingar i en eller annan form, allt från askspridningar och födelsedagsfirande till disco-seglingar i Rostock.

Vi har haft öppet skepp på olika platser vid ett 10-tal tillfällen med sammantaget ca 500 besökare. Lägger vi till alla spontana besök ombord när vi ligger i hamn kan vi summera att långt över 2000 personer trampat däck under 2018.

Hamnar som besökts förutom Ystad.

Stralsund, Rostock, Malmö (Dockan), Limhamn, Dragör, Skillinge, Trelleborg, Simrishamn.

Aktiviteter i Ystad.

Nationaldagsfirande med öppet skepp, piratsegling, 7 kvälls-seglingar.

Marknadsföring.

Vi har i ökad utsträckning använt sociala medier för marknadsföring av vår verksamhet samt samarbetat än mer med lokala organisationer i de hamnar vi bedriver verksamhet, företrädesvis då i Öresund. Vår hemsida uppdateras löpande .

Vi deltog i Linneuniversitetets Branschdagar för sjöfolk i Kalmar genom Thomas Svenssons försorg.
Hanteras av MARKNADS-UTSKOTTET.

Olyckor.

Inga personolyckor har rapporterats under året.

Drogpolicy.

Inget att rapportera

Sponsorer.

Föreningen har även detta år haft gott stöd från bl.a. Ystad Hamn Logistik AB, Sparbanken Syd, Ystad Kommun och turistbyråerna i området.

Ungdomsverksamhet.

Scouterna har varit behjälpliga med riggningen och haft ett läger vid kaj.

Slutord.

Vi inledde året med tom kassakista varför vi fick gå ut med tiggarbrev för att i någon mån klara likviditeten under våren. Stort tack till alla som satsade en slant för att hjälpa oss.
Efter denna svarta inledning på året kom sommaren med vackert väder och goda seglingsmöjligheter, sammantaget ledde detta fram till att vi gjorde en riktigt bra säsong både vad gäller antalet besökare/passagerare ombord som det ekonomiska utfallet. .

Stort tack till alla som varit med och skapat framgången. Alla i besättningarna, alla ni som bidraget med arbetstimmar för underhåll och reparationer, sponsorer, stödmedlemmar, betalande passagerare och alla ni andra som stödjer vår verksamhet genom att rekommendera oss, dela våra facebook-meddelanden o.s.v.

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året.

 

Pelle Olsson                                               Rune Sörensson  

Lars Bruzelius                                             Björn Dahlberg

Anita Johansson                                          Rune Nilsson          

Thomas Svensson

Verksamhetsberättelse 2017

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

För Ystads Segelfartygsförening 2017

 

Möten

Ordinarie årsmöte hölls i Sjövärnskårens lokal vid småbåtshamnen i Ystad den 23 mars 2017.

 Styrelsen

 Styrelsen har under 2017 haft följande sammansättning

Ordförande                        Pelle Olsson

V. ordförande                    Lars Bruzelius

Kassör                               Rune Sörensson

Sekreterare                       Anita Engdahl Johansson

Ledamot                            Björn Dahlberg

Ledamot                            Karin Eliasson

Ledamot                            Thomas Svensson

Suppleant                          Christer Rosenqvist

Suppleant                          Jörgen Hellberg

Suppleant                           Rune Nilsson

Styrelsesammanträden.

Styrelsen har under 2017 haft 7 st protokollförda sammanträden.

Utöver dessa har flera arbetsmöten hållits ombord. Dessa har ej protokollförts.

Revisorer.

Linda Mårtensson och Lars Christersson har varit ordinarie revisorer.

Ernst Olsson har varit revisorsuppleant.

Revision har utförts i enlighet med föreningens stadgar.

Valberedning.

Valberedningsarbetet har utförts av styrelsen.

Medlemsantal.

År 2017 uppgick medlemsantalet till ca 200 betalande adresser.

Medlemsregistret revideras efterhand som nya och ändrade uppgifter kommer till.

 Årsavgift 2017.

 Medlemskap juridisk person 1000 kr

Familjemedlemskap              300 kr

Enskilt medlemskap               200 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år        50 kr

Riksorganisationer

 Föreningen har under året varit ansluten till:

Sveriges Segelfartygsförening, fartygsombud Christer Rosenqvist.

Sail Training Association of Sweden   ombud via Sveriges Segfartygsförening.

Galeasen Helene

Tack vare de omfattande renoveringar som gjort tidigare år har inga stora arbeten som krävt att vi legat på varv behövts göras under 2017.

Huvudmaskinens bränslesystem har servats och en ny turbo har fått ersätta den gamla. .

Ackumulatorerna i vårt backup system har bytts och det gamla UPSen har bytts ut.

Mesanmastens toppstång har plockats ner och setts över.

I övrigt har normalt underhållsarbete utförts löpande.


Säkerhet, rutiner, utbildning.

Vår säkerhetshandbok har uppdaterats, förnyats.

Spant och skrovritning har upprättats i enlighet med Transportstyrelsens krav.
En säkerhetsövning har genomförts tillsammans med Sjöräddningen. Utbildningen innefattade även ett avsnitt om hjärt lungräddning, hjärtstartare.

Genomförda Seglingar.

 Långseglingar:

Hanse Sail i Rostock.

 Övriga seglingar:

Kvällsseglingar under juli med i snitt 30 passagerare per kväll.

Dagssegling för Hamnförvaltningen.

Födelsedagskalas och askspridningar.

Öresundssegling under Limhamns hamnfest.

Öresundssegling under Malmöfestivalen.

Sammantaget har ett par tusen personer varit ombord på Helene under 2017 hon är alltså ett verkligt levande museum.

Marknadsföring.

Under 2017 har Segelfartygsföreningen har deltagit i projektet ”Turism i Sydost” som anordnats av Ystads Turistbyrå.

Affischering på Turistbyrån, campingplatser, dagligvarubutiker och anslagstavlor runt om i trakten har gett oss besökare från både Sverige och andra länder som varit på besök i Ystad.

Sociala medier och digital marknadsföring blir allt viktigare och vi strävar efter att bli bättre även om det går långsamt. Alla kan hjälpa till genom att alltid dela den information vi publicerar på exempelvis Facebook. 

Ystads Fartygsförening har deltagit vid 6:juni firandet i Ystad genom att ha Öppet Skepp med information om fartyget samt guidade rundturer ombord.

Helene deltog i september vid ”Hamnens dag” i Trelleborg.

Den 2 september deltog Ystads Segelfartygsförening i ”Föreningarnas dag” på Ystad arena

Olyckor.

Inga personolyckor har rapporterats under året.

Sponsorer.

Föreningen har även detta år haft gott stöd från bl.a. Ystad Hamn och Logistik AB.

Hit räknar vi också de 10-talet medlemmar som offrat 100-tals arbetstimmar, körning för hämtning av material m.m.

Ungdomsverksamhet.

Scouterna har gjort övernattning på Helene under 2017 och samarbetet kommer att fortsätta under 2018.

Slutord.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som gett sitt stöd till Helenes bevarande under det gångna året. Ett särskilt stor tack till Er som lagt ner arbetstimmar på underhåll och reparationsarbeten. Utan Er insats under vintern blir det ingen segling.

Tack till våra nyckelbesättningar som lägger mycket av sin fritid på seglingarna.

Tack till alla som på olika sätt spridit positiv reklam om Helene i olika sammanhang.

Helene är en krävande gammal dam inte bara till havs, hon skall underhållas också. Det finns alltid jobb som behöver göras och vår förhoppning är att vi skall bli fler hjälpande händer som kan bidra med kunskap och arbetstimmar.

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året.

 

Pelle Olsson                 Rune Sörensson                Lars Bruzelius           

 

Björn Dahlberg             Anita Johansson               Karin Eliasson          

 

Thomas Svensson

Verksamhetsberättelse 2016

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

För Ystads Segelfartygsförening 2016

 

 

Möten

 

Ordinarie årsmöte hölls i Sjövärnskårens lokal vid småbåtshamnen i Ystad den 22 mars 2016.

 

Styrelsen

 

Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning

Ordförande                        Pelle Olsson

V. ordförande                    Lars Bruzelius

Kassör                               Rune Sörensson

Sekreterare                       Anita Johansson

Ledamot                            Sven Bruzelius

Ledamot                            Lars Jepsson

Ledamot                            Thomas Svensson

Suppleant                          Christer Rosenqvist

Suppleant                          Bo Andersson

Suppleant                          Rune Nilsson

 

Styrelsesammanträden.

 

Styrelsen har under 2016 haft 5 st protokollförda sammanträden.

Utöver dessa har flera arbetsmöten hållits ombord. Dessa har ej protokollförts.

Revisorer.

Linda Mårtensson och Lars Christersson har varit ordinarie revisorer.

Ernst Olsson har varit revisorsuppleant.

Revision har utförts i enlighet med föreningens stadgar.

Valberedning.

Valberedningsarbetet har utförts av styrelsen.

Medlemsantal.

År 2016 uppgick medlemsantalet till ca 200 betalande adresser.

Medlemsregistret revideras efterhand som nya och ändrade uppgifter kommer till.

 

Årsavgift 2016.

Medlemskap juridisk person                         1000 kr

Familjemedlemskap                                      300 kr

Enskilt medlemskap                                      200 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år                 50 kr

Riksorganisationer

Föreningen har under året varit ansluten till:

Sveriges Segelfartygsförening            fartygsombud Christer Rosenqvist.

Sail Training Association of Sweden   ombud via Sveriges Segelfartygsförening.

Galeasen Helene

Tack vare de omfattande renoveringar som gjort tidigare år har inga stora arbeten behövts göras under 2016.

Naturligtvis har mindre renoveringsarbeten/underhåll utförts men inga stora kostnadskrävande arbeten har utförts.

Helenes 100-årsdag firades med mottagning ombord för inbjudna gäster.

Helenes Vänner ordnade fest med allsång i stora tältet på kajen.

I tältet fanns även utställning med material från Helenes historia.

Framtiden.

Den höga åldern på fartyget (101 år) till trots så är inga större skrovreparationer planerade de närmaste åren.

Underhåll och förbättringar kommer nu att koncentreras till bl.a.huvudmaskinen och batterisystemet.

Seglingar.

Långseglingar:

Konfirmandsegling för Aspö församling i Blekinge skärgård och Kalmarsund.

Hanse Sail, Rostock.

Övriga seglingar:

Kvällsseglingar under juli med i snitt 30 passagerare per kväll.

Dagssegling för Hamnförvaltningen.

Dagssegling för ungdomar Ystad kommun

Möhippor, födelsedagskalas och askspridningar.

I Helenes Vänners regi Piratsegling för barn.

Öresundssegling under Malmöfestivalen.

Marknadsföring.

Under 2016 har Helenes Vänner varit ansvariga för marknadsföring av bl.a.kvällsseglingar.

Affischering på Turistbyrån, campingplatser, dagligvarubutiker och anslagstavlor runt om i trakten har gett oss besökare från både Sverige och andra länder som varit på besök i Ystad.

Ystads Fartygsförening har deltagit vid 6:juni firandet i Ystad genom att ha Öppet Skepp med information om fartyget samt guidade rundturer ombord.

Olyckor.

Inga personolyckor har rapporterats under året.

Sponsorer.

Föreningen har även detta år haft gott stöd från bl.a. Ystad Hamn och Logistik AB.

Hit räknar vi också de 10-talet medlemmar som offrat 100-tals arbetstimmar, körning för hämtning av material m.m.

Ungdomsverksamhet.

Karlskrona församling chartrade fartyget under en vecka för konfirmandsegling.

Flera ungdomar har deltagit i säsongen seglingar.

Piratsegling för barn i vuxens sällskap har genomförts under juli månad.

Vi har deltagit i Ystad kommuns ungdomsverksamhet, Sommarlovsaktivitet.

Föreningen är diplomerad av Riksidrottsförbundet och Ystads Kommun för att ha en Antidrogpolicy.

Slutord.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som gett sitt stöd till Helenes bevarande under det gångna året. Ett särskilt stor tack till Er som lagt ner arbetstimmar på underhåll och reparationsarbeten. Utan Er insats under vintern blir det ingen segling.

Tack till våra nyckelbesättningar som lägger mycket av sin fritid på seglingarna.

Tack till alla som på olika sätt spridit positiv reklam om Helene i olika sammanhang.

Tack till vår supporterklubb Helene Vänner för arrangemanget vid 100-årsfirandet.

Det behövs frivilliga och effektiva mantimmar för att kunna driva vårt skepp vidare. Vår förhoppning är att vi skall bli fler som kan avvara några timmar och hjälpas åt med underhållsarbetet ombord.

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året.

 

Pelle Olsson                Rune Sörensson                   Lars Bruzelius        

Lars Jepsson                Anita Johansson                  Sven Bruzelius          

Thomas Svensson

Verksamhetsberättelse 2015

  

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

För Ystads Segelfartygsförening 2015

 

 

Möten

Ordinarie årsmöte hölls i Sjövärnskårens lokal vid småbåtshamnen i Ystad i mars 2015.

 

Styrelsen

Styrelsen har under 2015 haft följande sammansättning

Ordförande                         Rune Sörensson

V. ordförande                     Pelle Olsson

Kassör                                Lars Bruzelius

Sekreterare                        Anita Johansson

Ledamot                            Sven Bruzelius

Ledamot                            Jan Åberg

Ledamot                            Lars Jepsson

Suppleant                          Christer Rosenqvist

Suppleant                          Bo Andersson

Suppleant                          Rune Nilsson

 

Styrelsesammanträden.

Styrelsen har under 2015 haft 2 st protokollförda sammanträden.

Utöver dessa har flera arbetsmöten hållits ombord. Dessa har ej protokollförts.

Revisorer. 

Linda Mårtensson och Lars Christersson har varit ordinarie revisorer.

Ernst Olsson har varit revisorsuppleant.

Revision har utförts i enlighet med föreningens stadgar.

Valberedning. 

Valberedningsarbetet har utförts av styrelsen.

Medlemsantal.

År 2015 uppgick medlemsantalet till ca 200 betalande adresser.

Medlemsregistret revideras efterhand som nya och ändrade uppgifter kommer till.

Årsavgift 2015.

Medlemskap juridisk                       1000 kr

Familjemedlemskap                         300 kr

Enskilt medlemskap                         200 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år    50 kr

Riksorganisationer

Föreningen har under året varit ansluten till:

Sveriges Segelfartygsförening           fartygsombud Christer Rosenqvist.

Sail Training Association of Sweden  ombud via Sveriges Segfartygsförening.

Galeasen Helene

Skrov.

Helene har under året torrsatts i Simrishamn och en total bottenrengöring samt mindre justeringar har gjorts. Vecka 41 gjorde Transportstyrelsen sin översyn. Därefter gick Helene till Skillinge för mer omfattande arbeten. Hela akterspegeln har bytts ut och en del av bordläggningen. Totalt har 45 meter nya däcksplankor monterats under året. Den 29 december återvände Helene, i tät dimma, till Ystad.

 Rigg.

Under våren har stormasten återmonterats och i övrigt har riggarbetena i stort sett bestått av normalt underhållsarbete, som byte av schackel och tågvirke.

Maskin.

I maskin har en del mindre reparationer och nyanskaffningar gjorts.

Navigering.

Papperssjökort har köpts in och kompletterats.

Framtiden.

Den höga åldern på fartyget (100 år) till trots så är inga större reparationer nödvändiga under de närmaste åren. Under de 3 månader som Helene under hösten legat i Simrishamn och Skillinge har alla större reparationsbehov åtgärdats.

Renovering/reparationer påbörjades 2012-03-16 hos Skillinge varv och har nu genomförts enligt planerna.

Seglingar.

Långseglingar:

Konfirmandsegling för Aspö församling i Blekinge skärgård och Kalmarsund.

Hanse Sail, Rostock.

Övriga seglingar:

Kvällsseglingar under juli med i snitt 30 passagerare per kväll.

Dagssegling för Hamnförvaltningen.

Möhippor, födelsedagskalas och askspridning.

I Helenes Vänners regi Piratsegling för barn och Segling i solnedgång

Öresundssegling under Malmöfestivalen. (Ny för året)

Helenes Vänner.

Under 2015 har Helenes Vänner varit ansvariga för marknadsföring av bl.a.kvällsseglingar.

Affischering på Turistbyrån, campingplatser, dagligvarubutiker och anslagstavlor runt om i trakten har gett oss besökare från både Sverige och andra länder som varit på besök i Ystad.

Helenes Vänner har deltagit vid 6:juni firandet i Ystad genom att ha Öppet Skepp med information om fartyget samt guidade rundturer ombord.

Olyckor.

Inga personolyckor har rapporterats under året.

Sponsorer.

Föreningen har även detta år haft gott stöd från bl.a. Ystad Hamn och Logistik AB.

Hit räknar vi också de 10-talet medlemmar som offrat 100 tals arbetstimmar, körning till och från Skillinge, hämtning av material m.m.

Ungdomsverksamhet.

Karlskrona församling chartrade fartyget under en vecka för konfirmandsegling.

Flera ungdomar har deltagit i säsongen seglingar.

Piratsegling för ca 100 barn i vuxens sällskap har genomförts under juli månad.

Föreningen är diplomerad av Riksidrottsförbundet och Ystads Kommun för att ha en Antidrogpolicy.

Slutord.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som gett sitt stöd till Helenes bevarande under det gångna året. Ett särskilt stor tack till Er som lagt ner arbetstimmar på underhåll och reparationsarbeten. Utan Er insats under vintern blir det ingen segling.

Tack till Lantmännen Ek.förening som upplåtit lokal för vårt underhållsarbete med masten.

Tack till våra nyckelbesättningar som lägger mycket av sin fritid på seglingarna.

Tack till alla som på olika sätt spridit positiv reklam om Helene i olika sammanhang.

Det behövs frivilliga och effektiva mantimmar för att kunna driva vårt 100-åriga skepp vidare. Vår förhoppning är att vi skall bli fler som kan avvara några timmar och hjälpas åt med underhållsarbetet ombord.

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året.

Rune Sörensson              Pelle Olsson          Lars Bruzelius          

Lars Jepsson                   Anita Johansson    Sven Bruzelius          

Jan Åberg

Verksamhetsberättelse 2014

                       Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

För Ystads Segelfartygsförening 2014

 

Möten

Ordinarie årsmöte hölls i Sjövärnskårens lokal vid småbåtshamnen i Ystad i mars 2014.

 

Styrelsen 

Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning

Ordförande                       Rune Sörensson

V. ordförande                   Pelle Olsson

Kassör                              Lars Bruzelius

Sekreterare                      Anita Johansson

Ledamot                           Sven Bruzelius

Ledamot                           Jan Åberg

Ledamot                           Lars Jepsson

Suppleant                         Christer Rosenqvist

Suppleant                         Bo Andersson

Suppleant                         Rune Nilsson

 

Styrelsesammanträden.

Styrelsen har under 2014 haft 4 (22/4, 26/8, 9/10 och 18/11) protokollförda sammanträden.

Utöver dessa har flera arbetsmöten hållits ombord. Dessa har ej protokollförts.

 

Revisorer.

Linda Mårtensson och Lars Christersson har varit ordinarie revisorer.

Ernst Olsson har varit revisorsuppleant.

Revision har utförts i enlighet med föreningens stadgar.

 

Valberedning.

Valberedningsarbetet har utförts av styrelsen.

Medlemsantal. 

25 februari uppgick medlemsantalet till ca 210 betalande adresser.

Medlemsregistret revideras efterhand som nya och ändrade uppgifter kommer till. 

Årsavgift 2014.

Medlemskap juridisk person                                                                                 1000 kr

Familjemedlemskap                                                               300 kr

Enskilt medlemskap                                                                200 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år                                           50 kr

Riksorganisationer

Föreningar har under året varit ansluten till:

Sveriges Segelfartygsförening            fartygsombud Christer Rosenqvist.

Sail Training Ass. of Sweden           ombud via Sveriges Fartygsförening.

 

Galeasen Helene

Skrov.

Under året har endast mindre reparationer utförts, bl.a. har skador som uppkommit vid sjöhävning i hamnen åtgärdats. Sjöhävningen uppkommer vid ogynnsam stormvind eller att katamaranen gått med för hög fart i hamnen.

Akterspegeln har åtgärdats under det gångna året. Skillinge Varv har gjort ett omfattande byta av allt trä (bordläggning) under vattenlinjen samt drevat vid torrsättning på varvet i Simrishamn.

Under hösten har flera däcksplank bytts ut med lyckat resultat.

 

Rigg.

Riggarbete har i stort sett bestått av normalt underhållsarbete, som byte av schackel och tågvirke. Under hösten lyftes stormasten iland för renovering. Uppmontering av denna kommer att ske under våren 2015.

 

Maskin.

I maskin har en del mindre reparationer och nyanskaffningar gjorts.

 

Navigering.

AIS-utrusning har monterats under 2014.

 

Framtiden.

Den höga åldern på fartyget (99 år) ger ett ökande behov av att byta ut angripna trädetaljer. Etapp 1 påbörjades 2012-03-16 hos Skillinge varv. Om ekonomin tillåter kommer etapp 2 att påbörjas hösten 2015.

 

Seglingar.

Långseglingar:

Konfirmandsegling för Aspö församling i Blekinge skärgård och Kalmarsund.

Karlskrona - Ystad

Christiansö

Hanse Sail, Rostock.

Segling med Sjövärnsaspiranter.

 

Övriga seglingar:

Kvällsseglingar under juli med i snitt 30 passagerare per kväll.

Dagssegling för Hamnförvaltningen.

Möhippor, födelsedagskalas och askspridning.

I Helenes Vänners regi Piratsegling för barn.

Helenes Vänner.

Under 2014 har Helenes Vänner varit ansvariga för marknadsföring av bl.a.kvällsseglingar.

Affischering på Turistbyrån, campingplatser, dagligvarubutiker och anslagstavlor runt om i trakten har gett oss besökare från både Sverige och andra länder som varit på besök i Ystad.

Helenes Vänner har deltagit vid 6:juni firandet i Ystad genom att ha Öppet Skepp med information om fartyget samt guidade rundturer ombord.

 

Olyckor.

Inga personolyckor har rapporterats under året.

 

Sponsorer.

Föreningen har även detta år haft gott stöd från bl.a. Ystad Hamn Logistik AB, Flügger Färg och Hans Anders Bygg.

Medlemmar har även genom sponsring gjort det möjligt för oss att köpa in AIS-utrustningen.

 

Ungdomsverksamhet.

Karlskrona församling chartrade fartyget under en vecka för konfirmandsegling.

Flera ungdomar har deltagit i säsongen seglingar.

Sjövärnselever har genomfört segling en lördag-söndag.

Piratsegling för ca 100 barn i vuxens sällskap har genomförts under juli månad.

 

Föreningen är diplomerad av Riksidrottsförbundet och Ystads Kommun för att ha en Antidrogpolicy.

 

Slutord.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som gett sitt stöd till Helenes bevarande under det gångna året. Ett särskilt stor tack till Er som lagt ner arbetstimmar på underhåll och reparationsarbeten. Utan Er insats under vintern blir det ingen segling.

Tack till Lantmännen Ek.förening som upplåtit lokal för vårt underhållsarbete med masten.

Tack till våra nyckelbesättningar som lägger mycket av sin fritid på seglingarna.

Tack till alla som på olika sätt spridit positiv reklam om Helene i olika sammanhang.

 

Det behövs frivilliga och effektiva mantimmar för att kunna driva vårt 99-åriga skepp vidare. Vår förhoppning är att vi skall bli fler som kan avvara några timmar och hjälpas åt med underhållsarbetet ombord.

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året.

 

Rune Sörensson               Pelle Olsson                  Lars Bruzelius           

 

Lars Jepsson                   Anita Johansson             Sven Bruzelius          

  

Jan Åberg