Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från ordinarie årsmöte den 14 mars 2019.

Mötet hölls i Östra Koloniområdets samlingslokal, Ystad.

Årsmötesdeltagare (22 personer) enligt separat lista.

 

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande Pelle Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Pelle Olsson valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av sekreterare för mötet.

Anita Engdahl Johansson valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

Gunnar Carlberg och Thomas Svensson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5 Godkännande av mötets utlysande.

Kallelse har skickats ut via personligt brev, varit publicerat på Facebook samt annonserats på vår hemsida.

Årsmötesdeltagarna godkände mötets utlysande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

§ 7 Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.

Efter föredragning av ordförande Pelle Olsson lades protokollet till handlingarna.

§ 8 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2018.

Ovanstående godkändes av mötesdeltagarna och lades till handlingarna.

Verksamhetsberättelse se bilaga 1. Ekonomisk rapport se bilaga 2.

§ 9 Revisionsberättelse.

Rapporten från revisorerna Lars Christersson och Linda Mårtensson lästes upp.

Inga anmärkningar fanns att rapportera.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.

§11 Fastställande av avgifter 2020.

Medlemskap juridisk person                                          1.000 kr

Familjemedlemskap                                                        400 kr

       (Familj = Vuxna med hemmavarande barn)

Enskilt medlemskap                                                        250 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år                                   50 kr

§12 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2019.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Se bilaga nr 3.

Beräknat överskott 99.000 kr.

2019 kommer att fokusera på medlemsseglingar samt seglingar i Öresund.

Bidrag kommer att sökas för renovering av mesanmasten. 

§13 Inkomna motioner och förslag från styrelsen.

Inga motioner har inkommit.

Ordförande Pelle Olsson redogjorde för styrelsens mål och ambitioner för 2018.

§14 Val.

Följande personer valdes av årsmötet.

Styrelseledamot 2 år                            Lars Bruzelius

Styrelseledamot 2 år                            Björn Dahlberg

Styrelseledamot 2 år                            Thomas Svensson

Styrelseledamot 1 år (fyllnadsval)         Lars Christersson

Styrelsesuppleant 2 år                          Sven-Åke Hallberg

Valberedning 1 år                                 Pelle Olsson

                                                           Anita Engdahl Johansson

                                                           Bosse Hegardt

                                                           Gert Johansson

Revisor 1 år                                          Rune Nilsson

Revisor 1 år                                         Jockum Krook

Revisorsuppleant 1                               Sven Bruzelius

Ombud i Sv. Segelfartygsförening          Pelle Olsson

§15 Övriga frågor.

Stadgar.

Föreningen nuvarande stadgar är antagna 15 mars år 2000.

Styrelsen arbetar fram ett förslag till nya stadgar som skickas ut till medlemmarna inför medlemsmöte i höst. Bland annat skall arbetet inom Four Corner-regionen strykas, antalet firmatecknare ändras till 3 med 2 i förening och antal Revisorer till 2 med 1 suppleant.

Nya stadgar kan därmed fastställas vid nästa årsmöte.

Parkeringstillstånd.

Vi har inte tilldelats några nya parkeringstillstånd att använda när vi utför arbete ombord. Enligt information från Lennart Lindgren kan vi dock parkera inom området 10 meter från kajkanten.

Lokaler på land.

Området där våra lokaler ligger ingår i den planerade Hamnstaden. Dessa lokaler har tidigare tillhört Ystad Hamn Logistik men ingår från den 1 januari 2019 i Ystads Kommuns fastighetsbestånd. Ystads Segelfartygsförening har avtal på de lokaler vi disponerar fram till 31.12.2020. Därefter kommer vi att få ett rivningskontrakt med 3 månaders uppsägning.

Hamnstyrelsen har tidigare lovat oss nya lokaler när de vi har idag skulle rivas men Ystads Kommun anser sig inte bunden av detta löfte. Läget för oss kan därmed närmast beskrivas som akut. Vi måste ha tillgång till lagerlokaler i land.

Kontakt skall tas med politikerna i Ystad för att säkerställa att vi får tillgång till lokaler i närheten av Helenes kajplats.

Pelle Olsson tillskriver berörda myndigheter för att få avtal på kajplats och elavtal.

§16. Avslutning.

Ordförande Pelle Olsson avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Vid protokollet                                                            Justeras

Anita Engdahl Johansson                                              Pelle Olsson

Sekreterare                                                                 Ordförande

 

Thomas Svensson                                                         Gunnar Carlberg

Justeringsman                                                             Justeringsman

 

 

Styrelseprotokoll.

 

 Ystads Segelfartygsförening

Protokoll från styrelsemöte 17 januari 2019

Ombord på Helene i Ystad Hamn

 

Närvarande:

Rune Sörensson, Anita Johansson, Lars Bruzelius, Pelle Olsson, Thomas Svensson, Lennart Lindgren, Rune Nilsson, Björn Dahlberg.

Frånvarande: Christer Rosenqvist och Jörgen Hellgren.

 § 1 Mötets öppnande.

Ordförande Pelle Olsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Pelle Olsson valdes till mötesordförande.

§ 3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av sekreterare.

Anita valdes att skriva dagens protokoll.

§ 5 a Val av justeringsmän.

Rune Sörensson och Lars Bruzelius valdes till justeringsmän.

§ 5 b Genomgång och fastställande av föregående mötesprotokoll.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi.

Vi har idag 44.800:00 på vårt bankkonto. Följande pengar är på väg in, moms ca 40.000:00, bidrag från Ystad kommun 75.000:00 och från Sparbanken Syd 10.000:00.

Vi har idag följande att betala: Ystad Energi 314:00, Transportstyrelsen 2.500:00, Jan Åberg 9.600:00 och Skillinge Varv 25.000:00.

§ 7 Våra informationssystem, intern kommunikation.

Beslöts att de 2 senaste protokollen från Styrelsemöten skall läggas på hemsidan.

Årsmötesprotokollen ligger där redan.

Samtliga i styrelsen har nu tillgång till Dropbox via länk som skickats ut av Lars C.

Anita påbörjar arbetet med att lägga in seglingsprogram i Dropbox.

§ 8 Medlemsregister.

Programmet Visma Förening skall köpas in. Programmet möjliggör en direkt koppling mellan inkomna avgifter och medlemsregistret.

Anita skickar över aktuellt medlemsregister till Birgitta.

2019 års bokföring kommer att köras i Visma Förening.

§ 9 Projekthantering.

Alla påbörjade projekt kommer att slutföras innan seglingssäsongens början.

Projektet ”Ankarspelet” är inte påbörjat än, men kommer också att genomföras när personer med kunskap i ämnen kan hjälpa oss.

Styrelsen tog beslut att ge Lennart Lindgren i uppdrag att inköpa lämpliga presseningar för att täcka arbetsområdena.

Nytt mail kommer att skickas ut om arbetsdagar.

§ 10 Investeringar inför 2019-2020.

Ankarspelet  och renoveringen av mesanmasten är de enda planerade investeringarna för tillfället.

§ 11 Marknad och seglingsprogram 2019.

Styrelsen beslöt följande tider seglingen Limhamn – Dragör – Limhamn.

Dagseglingen 10.00 – 16.00.

Kvällsseglingen 18.00 – 21.00.

Seglingen längs västkusten skall vara en segling där deltagande medlemmar betalar självkostnadspris. Detta gäller samtliga som deltar. Medlemmarna hjälps åt med alla sysslor efter var och ens förmåga. Beräknad kostnad ca 300:00/dygn.

Skulle det bli platser över kan dessa säljas till passagerare för 800:00/dygn.

§ 12 Inför årsmötet.

Anita och Pelle tar fram Verksamhetsberättelse för 2018 och Verksamhetsplan för 2019.

Avsägelser:  Lars C har avsagt sig revisoruppdraget men åtagit sig uppdrag som styrelsesuppleant. Rune N är villig att ställa upp som revisor.

Rune Sörensson avgår vid årsmötet 2020 och vill redan nu påtala att man måste utse en ny kassör som kan gå parallellt under 1 år vid kommande konstituering av styrelsen.

Årsmötet kommer att äga rum den 14 mars 2019 kl 19.00.

Plats: Samlingslokalen Östra koloniområdet, Ystad. Thomas bokar lokal.

§ 13 Övriga frågor.

13:1 Thomas informerade om att vi i år beräknas ligga på slipen vid Simrishamns Varv i 4 dagar. Detta måste ske i början av maj månad.

Thomas bokar tid för detta.

13:2 Havsresan har hört av sig om ev. hyra av Helene som logomentfartyg under vecka 22. Önskemål i Råå/Helsingborg. Mer information kommer.

§ 14 Nästa möte.

Ordförande Pelle återkommer om tid för nästa möte.

§ 15 Avslut.

Ordförande avslutade mötet.

 

Anita Johansson                                                               Pelle Olsson                                       Sekreterare                                                                     Ordförande

Rune Sörensson                                                               Lars Bruzelius

Justeringsman                                                                Justeringsman

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll från ordinarie årsmöte den 27 mars 2018.

Mötet hölls i Sjövärnskårens lokal, Ystads småbåtshamn.

Årsmötesdeltagare (22 personer) enligt separat lista.

 

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande Pelle Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Pelle Olsson valdes till mötesordförande.

 § 3 Val av sekreterare för mötet.

 Anita Engdahl Johansson valdes till mötessekreterare.

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

Bosse Hegardt och Gert Johansson valdes till protokolljusterare och      rösträknare.

§ 5 Godkännande av mötets utlysande.

Kallelse har skickats ut via e-mail, varit publicerat på Facebook samt annonserats i Ystads Allehanda.

Årsmötesdeltagarna godkände mötets utlysande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

§ 7 Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.

Efter föredragning av ordförande Pelle Olsson lades protokollet till handlingarna.

§ 8 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017.

Ovanstående godkändes av mötesdeltagarna och lades till handlingarna.

Verksamhetsberättelse se bilaga 1. Ekonomisk rapport se bilaga 2.

  
§ 9 Revisionsberättelse.

Rapporten från revisorerna Lars Christersson och Linda Mårtensson lästes upp.

Inga anmärkningar fanns att rapportera.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.

§11 Fastställande av avgifter 2019.

Medlemskap juridisk                                                      1.000 kr

Familjemedlemskap                                                         400 kr

(Familj = Vuxna med hemmavarande barn)

Enskilt medlemskap                                                          250 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år                                     50 kr

 §12 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2018.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Se bilaga nr 3.

Beräknat överskott 136.000 kr  

§13 Inkomna motioner och förslag från styrelsen.

Inga motioner från medlemmar har inkommit.

Ordförande Pelle Olsson redogjorde för styrelsens mål och ambitioner för 2018:

Under 2017 har olika arbetsgrupper bildats. Det är grupperna Säkerhet, Marknad och Underhåll.

Några större projekt kommer inte att startas upp under 2018. Mesanmasten är nästa projekt men det kommer inte att bli det närmaste året.

Föreningen har sökt bidrag från olika håll till följande projekt:

Babords bordläggning. Budgeterat till 300.000:00

Renovering av däckshuset. Budgerat till 300.000:00

Inköp av Zodiak. Budgerat till 77.000:00

Beslå fören med kopparplåt. Budgerat till 30.000:00

Dessa projekt kommer att genomföras hösten 2018 – våren 2019 om vår ekonomi tillåter och vi får de sökta bidragen.

Föreningen kommer att fokusera på att få fler besättningsmedlemmar och fler som vill arbeta aktivt med Helenes underhåll.

 §14 Val.

 Följande personer valdes av årsmötet.

 Ordförande 2 år                                     Pelle Olsson

 Styrelseledamot 2 år                              Anita Engdahl Johansson

 Styrelseledamot 2 år                              Rune Sörensson

 Styrelseledamot 2 år                              Rune Nilsson

 Styrelsesuppleant 2 år                            Lennart Lindgren

 Styrelsesuppleant 2 år                            Christer Rosenqvist

 Valberedning 1 år                                   Pelle Olsson

                                                              Anita Engdahl Johansson

                                                              Bosse Hegardt

                                                              Gert Johansson

Revisor 1 år                                             Lars Christersson

Revisor 1 år                                             Linda Mårtensson

Revisorsuppleant 1 år                              Sven-Åke Hallberg

Ombud i Sveriges Segelfartygsförening             Christer Rosenqvist 

§15 Övriga frågor.

Thomas Svensson redogjorde för Säkerhetsgruppen arbete, både det som gjorts och det som skall göras framöver.

Gunnar Carlgren berättade om Sjövärnskåren, Öresundskårens, matros- utbildning. Här finns stora möjligheter till samarbete.

Enligt förslag på förra årsmötet så kommer Thomas Svensson att delta i branschdagen i början på april vid Sjöbefälsskolan i Kalmar för att värva nya besättningsmän.

Gert Johansson framförde att vi behöver utvecklar vårt program för hur vi tar hand om nya medlemmar.

Mötet diskuterade vilka behörigheter som krävs för besättningen. För vår del gäller internationella regler och tyvärr gäller ej de behörigheter som förvärvats inom marinen.

Det framfördes önskemål om ”övningsseglingar” för nya besättningsmän.

Årsmötet beslöt att med omedelbar verkan höja priset för passagerare vid långseglingar till 750:00/dygn.

 §16. Avslutning.

Ordförande Pelle Olsson avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

 

 

Vid protokollet                                                         Justeras

Anita Engdahl Johansson                                           Pelle Olsson

Sekreterare                                                              Ordförande

 

 

Bosse Hegardt                                                          Gert Johansson

Justeringsman                                                         Justeringsman