Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll från ordinarie årsmöte den 27 mars 2018.

Mötet hölls i Sjövärnskårens lokal, Ystads småbåtshamn.

Årsmötesdeltagare (22 personer) enligt separat lista.

 

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande Pelle Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Pelle Olsson valdes till mötesordförande.

 § 3 Val av sekreterare för mötet.

 Anita Engdahl Johansson valdes till mötessekreterare.

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

Bosse Hegardt och Gert Johansson valdes till protokolljusterare och      rösträknare.

§ 5 Godkännande av mötets utlysande.

Kallelse har skickats ut via e-mail, varit publicerat på Facebook samt annonserats i Ystads Allehanda.

Årsmötesdeltagarna godkände mötets utlysande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

§ 7 Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.

Efter föredragning av ordförande Pelle Olsson lades protokollet till handlingarna.

§ 8 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017.

Ovanstående godkändes av mötesdeltagarna och lades till handlingarna.

Verksamhetsberättelse se bilaga 1. Ekonomisk rapport se bilaga 2.

  
§ 9 Revisionsberättelse.

Rapporten från revisorerna Lars Christersson och Linda Mårtensson lästes upp.

Inga anmärkningar fanns att rapportera.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.

§11 Fastställande av avgifter 2019.

Medlemskap juridisk                                                      1.000 kr

Familjemedlemskap                                                         400 kr

(Familj = Vuxna med hemmavarande barn)

Enskilt medlemskap                                                          250 kr

Ungdomsmedlemskap upp till 15 år                                     50 kr

 §12 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2018.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Se bilaga nr 3.

Beräknat överskott 136.000 kr  

§13 Inkomna motioner och förslag från styrelsen.

Inga motioner från medlemmar har inkommit.

Ordförande Pelle Olsson redogjorde för styrelsens mål och ambitioner för 2018:

Under 2017 har olika arbetsgrupper bildats. Det är grupperna Säkerhet, Marknad och Underhåll.

Några större projekt kommer inte att startas upp under 2018. Mesanmasten är nästa projekt men det kommer inte att bli det närmaste året.

Föreningen har sökt bidrag från olika håll till följande projekt:

Babords bordläggning. Budgeterat till 300.000:00

Renovering av däckshuset. Budgerat till 300.000:00

Inköp av Zodiak. Budgerat till 77.000:00

Beslå fören med kopparplåt. Budgerat till 30.000:00

Dessa projekt kommer att genomföras hösten 2018 – våren 2019 om vår ekonomi tillåter och vi får de sökta bidragen.

Föreningen kommer att fokusera på att få fler besättningsmedlemmar och fler som vill arbeta aktivt med Helenes underhåll.

 §14 Val.

 Följande personer valdes av årsmötet.

 Ordförande 2 år                                     Pelle Olsson

 Styrelseledamot 2 år                              Anita Engdahl Johansson

 Styrelseledamot 2 år                              Rune Sörensson

 Styrelseledamot 2 år                              Rune Nilsson

 Styrelsesuppleant 2 år                            Lennart Lindgren

 Styrelsesuppleant 2 år                            Christer Rosenqvist

 Valberedning 1 år                                   Pelle Olsson

                                                              Anita Engdahl Johansson

                                                              Bosse Hegardt

                                                              Gert Johansson

Revisor 1 år                                             Lars Christersson

Revisor 1 år                                             Linda Mårtensson

Revisorsuppleant 1 år                              Sven-Åke Hallberg

Ombud i Sveriges Segelfartygsförening             Christer Rosenqvist 

§15 Övriga frågor.

Thomas Svensson redogjorde för Säkerhetsgruppen arbete, både det som gjorts och det som skall göras framöver.

Gunnar Carlgren berättade om Sjövärnskåren, Öresundskårens, matros- utbildning. Här finns stora möjligheter till samarbete.

Enligt förslag på förra årsmötet så kommer Thomas Svensson att delta i branschdagen i början på april vid Sjöbefälsskolan i Kalmar för att värva nya besättningsmän.

Gert Johansson framförde att vi behöver utvecklar vårt program för hur vi tar hand om nya medlemmar.

Mötet diskuterade vilka behörigheter som krävs för besättningen. För vår del gäller internationella regler och tyvärr gäller ej de behörigheter som förvärvats inom marinen.

Det framfördes önskemål om ”övningsseglingar” för nya besättningsmän.

Årsmötet beslöt att med omedelbar verkan höja priset för passagerare vid långseglingar till 750:00/dygn.

 §16. Avslutning.

Ordförande Pelle Olsson avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

 

 

Vid protokollet                                                         Justeras

Anita Engdahl Johansson                                           Pelle Olsson

Sekreterare                                                              Ordförande

 

 

Bosse Hegardt                                                          Gert Johansson

Justeringsman                                                         Justeringsman